Základní škola a mateřská škola,
Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Školní psycholog - Mgr. Ivana Březinová

 

Školní psycholog poskytuje komplexní služby studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se řídí etickými normami své profese, povinností mlčenlivosti.

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Osobní konzultace je vhodné sjednat předem emailem, telefonicky či osobně.

Tel. 728747191, email: brezinova@zsknezmost.cz

 

St 7.30 – 11.30

Čt 7.30 – 11.30 + v sudý týden 14.30 – 16.30

Pá 7.30 – 11.30 (lichý týden)

 

Školní psycholog může pracovat na zakázku žáka, rodiče, pedagoga, vedení školy. Nabízí své služby jako pomoc dlouhodobého charakteru i jako intervenci v aktuálních krizových situacích. Dětem poskytuje jistotu neutrálního prostředí, kam se mohou obrátit se svými problémy. Nabízí pomoc při řešení problémů: výchovných, vzdělávacích, komunikačních, osobních či sociálních. Snaží se o využití potenciálu žáků a o spoluvytváření zdravého klima školy.

 

 

Metody práce školního psychologa

 

Diagnostika, depistáž

 • individuální psychodiagnostické činnosti se žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním
 • diagnostika sociálního klimatu ve třídách
 • realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole

 

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chování, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
 • kariérové poradenství
 • skupinové práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků
 • skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • participace na vedení preventivních programů ro třídy ve spolupráci s třídními učiteli
 • realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky

 

Metodická a vzdělávací činnost

 • poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků
 • poskytování metodické pomoci třídním učitelům
 • participace na přípravě programu a účast na zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání
 • koordinace poskytování poradenských služeb žákům mimo školu, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Výchovný poradce

Kariérový poradce - Mgr. Alena Brixí

konzultace po dohodě - brixi@zsknezmost.cz

Zajišťuje:

 • Agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy -   předávání informací žákům a rodičům, spolupráce s náborovými pracovníky středních škol a učilišť, spolupráce s úřadem práce, shromažďování a rozesílání přihlášek žáků ke studiu, apod.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky kariérového poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance.

 

Jako standardní vykonává činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

 

Poradenské činnosti:
 

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem, školní psycholožkou),
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

 

Výchovný poradce - Zdeněk Chlup

konzultace po dohodě - chlup@zsknezmost.cz

Zajišťuje:

 • Evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, podává ve spolupráci s třídními učiteli návrhy rodičům na jejich vyšetření, seznamuje s výsledky vyšetření třídní učitele a další vyučující. Sleduje výsledky práce vyučujících v této oblasti, informuje o nich ředitelku školy.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance.
 • Vzdělává se v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich vyučující, navrhuje jejich účast na akcích DVPP zaměřených do oblasti výchovného poradenství.
 • Zvýšenou pozornost věnuje dětem a mládeži s problémovým vývojem a s rizikovým chováním.
 • Zajišťuje, aby všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci spolupracovali se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních, osvětových a konzultačních akcí.
 • Návrhy na integraci zdravotně postižených žáků.

 

Předkládá vedoucímu pedagogického útvaru:

  Návrhy na přeřazení žáka do jiného typu školy (resp. školského zařízení)

 

Předkládá pedagogické radě informace o vyšetření žáků, změnách v právních předpisech.

 

Spolupracuje:

 • S pracovníkem zodpovědným za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek (metodik prevence). Spolu s ním sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další), navrhuje opatření.
 • Řeší závažné výchovné problémy ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení, s pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce.
 • Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí a návyků žáků ve věku povinné školní docházky s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod.
 • Tvorba koncepce metodické činnosti a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.
 • Provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace a psychologických vyšetření.

 

Jako standardní vykonává činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

 

Poradenské činnosti:
 

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 

Metodické a informační činnosti
 

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Metodik prevence

Metodik prevence - Mgr. Tomáš Breň

konzultace po dohodě - bren@zsknezmost.cz

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.  
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,  o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a   zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

 

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 


Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno a provozováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům).

Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školního poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Rozsah služeb ŠPP:

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Pracovníci ŠPP:

 • výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Chlup (chlup@zsknezmost.cz)
 • kariérový poradce: Mgr. Alena Brixí (brixi@zsknezmost.cz)
 • metodik prevence: Mgr. Tomáš Breň (bren@zsknezmost.cz)
 • školní psycholog: Mgr. Ivana Březinová (brezinova@zsknezmost.cz)