Spolupráce s rodiči

a jinými subjekty, dlouhodobé projekty

Kvalitní spolupráce s rodiči a ostatními partnery je jedním z prioritních témat školy. Posílení vzájemné komunikace a vytvoření funkčního systému přenosu informací – to byl jeden z cílů nového vedení školy. V jeho naplňování nám pomáhá činnost Sdružení rodičů a přátel školy. Zástupci této organizace se pravidelně schází na půdě školy, aby projednali, co je potřeba a finančně podpořili užitečné projekty a aktivity. Mezi tradiční akce, které sdružení pořádá patří vánoční jarmark, Ples SRPŠ a sběr papíru.

V běžné komunikaci a kontaktu s rodiči žáků se většinově projevuje zájem rodičů a ochota ke spolupráci při řešení případných problémů ve vzdělávání či v chování žáků. Na třídních schůzkách mají rodiče možnost prostřednictvím záznamových archů vznést připomínky ke všem oblastem fungování školy. Další informace získávají rodiče prostřednictvím žákovských knížek (včetně jejich elektronické verze), webových stránek školy či individuálním kontaktem s vyučujícími nebo vedením školy (telefony, pracovní mailové adresy všech zaměstnanců školy, osobní schůzky).

Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem. Projevuje se všestrannou podporou aktivit směřujících k rozvoji školy, včetně finančních.

Škola se snaží o co nejširší spolupráci s mnoha subjekty. Mezi ně patří: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Úřad práce, Obec Kněžmost, Obecní knihovna, Policie ČR, Asociace školních sportovních klubů, o. s. Semiramis, VISK a další. Prostory tělocvičny i další prostory školy jsou v odpoledních hodinách a o víkendech pronajímány mnoha organizacím.

Do běžné výuky začleňujeme také řadu akcí a projektů. Cílem je snaha o dosažení větší smysluplnosti a názornosti učení, větší propojení výuky s reálným životem. Prostřednictvím těchto projektů můžeme také velmi dobře rozvíjet klíčové kompetence, realizovat některá průřezová témata a vést děti i učitele ke vzájemné spolupráci. Příkladem jsou např. následující akce a projekty: Pasování čtenářů, návštěva planetária, karneval, Uklízíme Český ráj, Zimní víceboj, fotbalové a florbalové zápasy, konverzační soutěž v anglickém jazyce, adaptační pobyt žáků 6. ročníku, Den dětských sponzorů ZOO Praha a další.

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Projekt byl schválen a realizován. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Při realizaci projektu byli podpořeni žáci školy. Do projektu se zapojila většina pedagogických pracovníků školy. Hlavním cílem projektu byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Dále byla škola zapojena do projektu Triangl. Hlavním cílem tohoto projektu byl rozvoj zájmu žáků základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory.

Úspěšně se škola zapojila do realizace projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů. V rámci tohoto projektu dostali všichni vyučující k dispozici iPady a byli proškoleni v práci s nimi. V současné době využívají těchto znalostí pro zdokonalení výuky.

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 - video
Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v aule nové školy od 8:00 hodin....

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz