Základní škola

Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Základní škola v současné době vzdělává 278 žáků ve 14 třídách.

Škola se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Někteří žáci mají vypracován na základě doporučení pedagogicko - psychologických poraden individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

Vybavení základní školy

Od 2. 9. 2019, po velké rekonstrukci, probíhá výuka v budově školy na adrese Na Františku 75. Na této adrese vykonává činnost i školní družina a školní klub, je zde také výdejna obědů. Objekt školy se skládá z původní školní budovy, zrekonstruovaného a zmodernizovaného školního pavilonu, školní zahrady s amfiteátrem a tělocvičny. Původní školní budova je dvoupodlažní objekt, který je využíván pro výuku žáků 1. stupně školy a v průběhu užívání byl několikrát modernizován, aby odpovídal současným požadavkům. Je v něm pět učeben a jídelna se zázemím pro výdej jídel. V této budově byla vyměněna okna a zároveň došlo k propojení této části s novou školou a školní tělocvičnou. Nová budova školy je třípodlažní objekt. Je v něm deset odborných učeben, všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory. Dále je zde jedna kmenová třída pro 30 žáků, 3 oddělení družiny. Kmenovou třídu využívá školní klub.

Škola má bezbariérový přístup. Prostředí školy je velmi moderní. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře učitelé a také žáci, převážně svými výtvarnými pracemi. Jsme jednou ze škol, které byly mezi prvními v budování učeben vybavených počítačovou technikou. Od počátků v roce 1992 dosud jsme v tomto směru dosáhli, možno říci, nadstandardního vybavení. Počítačovou techniku učitelé funkčně využívají ve výuce většiny vyučovacích předmětů, každý učitel má k dispozici notebook a iPad. Celá škola je pokryta wiffi připojením. Také jsme zpřístupnili webovou aplikaci školy pro rodiče, která obsahuje průběžnou a pololetní klasifikaci. Rodiče mohou komunikovat se všemi pedagogy prostřednictvím služebních emailů. Provozujeme funkční internetové stránky (www.zsknezmost.cz), které jsou pravidelně aktualizované. Naše škola je připravena na prezenční i distanční formu výuky. Od 4. ročníku má každý žák školní email, součástí kterého je sdílený disk, kam mohou učitelé vkládat materiály. Většina učitelů zvládá komunikaci s žáky prostřednictvím komunikační platformy Google Meet.

Velmi dobré jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola má k dispozici fotbalové hřiště, venkovní plavecký bazén a svoji tělocvičnu přímo u školy. V zimě jsou zde vhodné přírodní podmínky pro bruslení i pro běžecký lyžařský výcvik. Ve škole je k dispozici i keramická dílna s moderní elektrickou pecí. Je využívána převážně pro zájmovou činnost žáků. Pro výuku je možné využívat také cvičnou kuchyňku se dvěma kuchyňskými linkami, venkovní amfiteátr a  rozlehlou zahradu, vnitřní aulu. Všechny třídy a učebny na škole jsou vybaveny novým nábytkem.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří v současné době 17 plně kvalifikovaných pedagogů. Velkou předností školy je plné zajištění výuky cizích jazyků kvalifikovanými pedagogy. Dále na naší škole působí čtyři vychovatelky, pět asistentek pedagoga. Pracuje zde výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, oba s ukončeným vzděláním této odborné kvalifikace. Externě spolupracujeme se školní psycholožkou. Pracovní kolektiv doplňuje 5 správních zaměstnanců, 6 učitelek MŠ, 5 kuchařek a vedoucí školní jídelny.

Velký důraz klade škola na vzdělávání svých pracovníků. Vzdělávání pracovníků probíhá podle schváleného plánu DVPP. 2x ročně probíhá školení celého učitelského sboru. Všichni vyučující se pak samostatně vzdělávají ve své odbornosti nebo pedagogických kompetencích podle nabídky vzdělávacích institucí. Za jeden z hlavních úkolů považujeme realizaci poznatků ze seminářů a jejich zavádění do každodenní praxe školy.

Velkým přínosem pro chod školy a řešení výchovných i osobních problémů žáků je spolupráce s psychologem, která byla zahájena ve školním roce 2014/2015, a která se neustále rozšiřuje a zdokonaluje. Tyto služby nám pomáhají při řešení problematických situací na škole. Součástí programu prevence rizikového chování jsou také pravidelné semináře, přednášky a pracovní dílny o.s. Semiramis.

Spolupráce s rodiči
a jinými subjekty, dlouhodobé projekty

Kvalitní spolupráce s rodiči a ostatními partnery je jedním z prioritních témat školy. Posílení vzájemné komunikace a vytvoření funkčního systému přenosu informací – to byl jeden z cílů nového vedení školy. V jeho naplňování nám pomáhá činnost Sdružení rodičů a přátel školy. Zástupci této organizace se pravidelně schází na půdě školy, aby projednali, co je potřeba a finančně podpořili užitečné projekty a aktivity. Mezi tradiční akce, které sdružení pořádá, patří vánoční jarmark, Ples SRPŠ a sběr papíru.

V běžné komunikaci a kontaktu s rodiči žáků se většinově projevuje zájem rodičů a ochota ke spolupráci při řešení případných problémů ve vzdělávání či v chování žáků. Na třídních schůzkách mají rodiče možnost prostřednictvím záznamových archů vznést připomínky ke všem oblastem fungování školy. Další informace získávají rodiče prostřednictvím žákovských knížek (včetně jejich elektronické verze), webových stránek školy či individuálním kontaktem s vyučujícími nebo vedením školy (telefony, pracovní mailové adresy všech zaměstnanců školy, osobní schůzky).

Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem. Projevuje se všestrannou podporou aktivit směřujících k rozvoji školy, včetně finančních.

Škola se snaží o co nejširší spolupráci s mnoha subjekty. Mezi ně patří: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Úřad práce, Obec Kněžmost, Obecní knihovna, Policie ČR, Asociace školních sportovních klubů, o. s. Semiramis, VISK a další. Prostory tělocvičny i další prostory školy jsou v odpoledních hodinách a o víkendech pronajímány mnoha organizacím.

Do běžné výuky začleňujeme také řadu akcí a projektů. Cílem je snaha o dosažení větší smysluplnosti a názornosti učení, větší propojení výuky s reálným životem. Prostřednictvím těchto projektů můžeme také velmi dobře rozvíjet klíčové kompetence, realizovat některá průřezová témata a vést děti i učitele ke vzájemné spolupráci. Příkladem jsou např. následující akce a projekty: Pasování čtenářů, návštěva planetária, karneval, Uklízíme Český ráj, Zimní víceboj, fotbalové a florbalové zápasy, konverzační soutěž v anglickém jazyce, adaptační pobyt žáků 6. ročníku, Den dětských sponzorů ZOO Praha a další.

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Projekt byl schválen a realizován. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Při realizaci projektu byli podpořeni žáci školy. Do projektu se zapojila většina pedagogických pracovníků školy. Hlavním cílem projektu byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Dále byla škola zapojena do projektu Triangl. Hlavním cílem tohoto projektu byl rozvoj zájmu žáků základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory.

Úspěšně se škola zapojila do realizace projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů. V rámci tohoto projektu dostali všichni vyučující k dispozici iPady a byli proškoleni v práci s nimi. V současné době využívají těchto znalostí pro zdokonalení výuky.

Den svatého Patrika

Ve čtvrtek 17.3. jsme na 2. stupni slavili den svatého Patrika. Žáci přišli...

V pondělí 14. března 2022 se uskutečnilo v Mladé Boleslavi okresní kolo...

Kandidáti do školské rady
Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz