Historie školy

Založení školy a její vývoj

O školství v Kněžmostě se dochovaly, jako nejstarší, zápisy Václava Dentulína, školního kantora kněžmostského, z roku 1656.

O 132 let později, v roce 1788 byla postavena první budova pro jednotřídní školu v místech, kde stojí škola dnes. Začátkem roku 1868 byla škola povýšena na dvojtřídní. V roce 1883 se v Pamětnici obecné školy píše o školní budově velmi chatrné a zpustlé, kde byl zřízen byt pro řídícího učitele a místnosti k vyučování najmuty v radnici. O dva roky později navštěvovalo školu v Kněžmostě 258 dětí a najaté školní místnosti pro toto množství dětí naprosto nestačily. Škola byla v té době trojtřídní. Správa školy proto dne 14. října 1885 zaslala c.k. okresní školní radě v Mnichově Hradišti dopis, kde líčí neutěšené poměry a obrací se k c.k. okresní školní radě se …“snažnou prosbou, aby ona mocným vlivem svým ku prospěchu mládeže na odstranění tohoto zlořádu laskavě účinkovati ráčila.“

Na základě tohoto dopisu 3. listopadu 1885 uložila okresní školní rada místní školní radě v Kněžmostě, která byla dosud lhostejná, aby …“do 8 dnů předložila oznámení, kde by 4. třída mohla býti umístěna. Nenajde-li v místě žádné vhodné učebny, ukládáme jí, aby o novou školní budovu se postarala.“ Výnosem presidia zemské školní rady ze den 26. srpna 1886 byla rozšířena škola na čtyřtřídní a místní školní radě bylo uloženo …“by nyní bez prodlení přípravy konala ku stavbě budovy školní.“

Dne 24. ledna 1888 vyslala c.k. okresní školní rada komisi k ohledání místa pro novou školní budovu. Za vhodné místo byla určena stavební parcela, kde se nacházela kolna pro hasící nářadí a stará budova školní a část parcely poblíž kostela. Náčrtek na novou budovu zhotovil inženýr Dlabač a dle tohoto náčrtku plán a rozpočet zhotovil v lednu 1889 Karel Dlouhý, stavitel z Mladé Boleslavi. Plán i rozpočet byl vyhotoven na školu pětitřídní.

V říjnu roku 1890 bylo tedy započato s přípravami ke stavbě. V listopadu byl vypsán veřejný konkurs na stavbu v „Jizeranu“ a „Národních listech“. Rozpočet činil 21 033 zlaté a 44 krejcary.

Stavba byla svěřena nakonec Františku Dámcovi, staviteli z Mnichova Hradiště, který slíbil celou stavbu provést v roce 1891 až 1892 za obnos 18 762 zl a 36 kr. 16. dubna 1891 bylo započato s bouráním staré budovy a dne 27. dubna 1891 přikročeno k výkopu základů. 1. května 1891 byl položen první kámen do základu, 6. a 7. srpna byla na školní budovu vyzvednuta střešní vazba a do 5. října 1891 budova zastřešena, opatřena hromosvodem a plechovými žlaby, byly provedeny vnitřní omítky. Přes zimu byly veškeré práce přerušeny a znovu se začalo pracovat 28. března 1892 pokládáním dlažby na dolní chodbě.

Dne 25. srpna pak byla provedena kolaudace a 4. září slavnostně církevně vysvěcena. Náklady na celou stavbu nakonec činily 22 567 zl 60 kr.

Dne 15. září 1892 byla odevzdána svému účelu.

1.jarní výlet turistického kroužku

V sobotu 22.2. jsme se vydali s turistickým kroužkem na další výlet. Jeli jsme...

Ve středu 12.2. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola...

V pátek 24. ledna se šest dívek z 9. třídy zúčastnilo školního kola...

Adresa:
Na Františku 75,
294 02, Kněžmost


Sekretariát
326 784 166

Ředitelna
326 741 474

skola@zsknezmost.cz